Năm 2016: Bếp Thế Hệ Xah vinh dự được tham gia Dự án Phát triển Thị trường Bếp sạch tiểu vùng sông Mê Kông do tổ chức EnDev tài trợ và tổ chức SNV quản lý. 

            

Tháng 9, 2016: Liên danh giữa tổ chức Care International và Thế Hệ Xanh vinh dự là một trong bốn dự án trên toàn cầu nhận được tài trợ của Quỹ Phát triển Năng Lực Phụ nữ III từ Liên minh Bếp sạch Toàn Cầu.

Năm 2014: Thế Hệ Xanh vinh dự nhận được tài trợ của Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt (VBCF), do tổ chức UKAid tài trợ và tổ chức NSV quản lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và kinh doanh cùng người thu nhập thập