Tháng 9, 2016: Liên danh giữa tổ chức Care International và Thế Hệ Xanh vinh dự là một trong bốn dự án trên toàn cầu nhận được tài trợ của Quỹ Phát triển Năng Lực Phụ nữ III từ Liên minh Bếp sạch Toàn Cầu.

Trong dự án này, Care và Thế Hệ Xanh tổ chức các buổi đào tạo về kỹ năng kinh doanh, kiến thức về bình đẳng giới cho chị em phụ nữ các dân tộc thiểu số tại hai tỉnh Điện Viên và Bắc Kạn. Dự án trang bị kiến thức và tổ chức hỗ trợ, giúp các chị phát triển kinh doanh trong hộ gia đình, khởi đầu bằng các sản phẩm bếp Thế Hệ Xanh. 

Tin tức thêm về Dự án:

 

http://cleancookstoves.org/about/news/09-20-2016-alliance-awards-grants-to-empower-women-in-ghana-kenya-and-vietnam.html

http://cleancookstoves.org/about/news/02-28-2017-partner-spotlight-care-in-vietnam.html