Năm 2014: Thế Hệ Xanh vinh dự nhận được tài trợ của Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt (VBCF), do tổ chức UKAid tài trợ và tổ chức NSV quản lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội và kinh doanh cùng người thu nhập thập

Với sự hỗ trợ của VBCF, từ tháng 4,2014 đến tháng 8, 2015, Thế Hệ Xanh đã haonf thành các công việc:

- Thiết lập cơ sở sản xuất bếp tiết kiệm củi tại Thạch Thất, Hà Nội.

- Tổ chức 30 hội thảo tập huấn cho các chị em thành viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại các tỉnh Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang.

- Tổ chức hơn 200 buổi giới thiệu sản phẩm tại địa phương.

- Phối hợp với Sở Công thương các tỉnh, tham gia hơn 40 hội chợ thuộc chương tình quốc gia "Đưa hàng Việt về Nông thôn".

- Thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm bếp tại 14 tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. 

https://www.vbcf.org.vn